Cookies en privacy beleid - Ed Meijer Vastgoed

Ga naar de inhoud

Cookies en privacy beleid

Contact
Privacy Policy & Cookie beleid:

Onze Cookie Policy en Privacy beleid zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via andere websites worden verzameld en verwerkt.

Ongevraagd toegestuurde informatie
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan Mooi Betaalbaar Vastgoed via e-mail of anderszins, zal Mooi Betaalbaar Vastgoed gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Ed Meijer Vastgoed zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart Ed Meijer Vastgoed hierbij terzake van alle schade en kosten die Ed Meijer Vastgoed lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Overige
Ed Meijer Vastgoed behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Mooi Betaalbaar Vastgoed en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Privacy beleid
www.mooibetaalbaarvastgoed.nl en edmeijervastgoed.nl is eigendom van E. Meijer (Mooi Betaalbaar Vastgoed). Voor Mooi Betaalbaar Vastgoed / Ed Meijer Vastgoed is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Ed Meijer Vastgoed zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Om het het gebruik van de website te bevorderen kan Ed Meijer Vastgoed gegevens vastleggen in een bestand. Ed Meijer Vastgoed gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van Ed Meijer Vastgoed en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als Ed Meijer Vastgoed hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van www.mooibetaalbaarvastgoed.nl of www.edmeijervastgoed.nl besluit zijn gegevens via Ed Meijer Vastgoed aan derden te verstrekken, dan is Ed Meijer Vastgoed op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Ed Meijer Vastgoed zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de beheerder van het internet info@edmeijervastgoed.nl

Beveiliging gegevens
Ed Meijer Vastgoed maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Ed Meijer Vastgoed haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen
Ed Meijer Vastgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

Ed Meijer Vastgoed
Langeweg 22 D
2371 EG Roelofarendsveen
tel 06 53924405
info@edmeijervastgoed.nl

Cookie-beleid
Ed Meijer Vastgoed maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken alsook het toesturen van informatie over ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is www.mooibetaalbaarvastgoed.nl en www.edmeijervastgoed.nl . De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van uw bezoek tot ongelimiteerd. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd. U heeft het recht van toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens via versturing van een e-mail aan info@edmeijervastgoed.nl. Ed Meijer Vastgoed verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door een bericht toe te sturen naar info@edmeijervastgoed.nl .

Disclaimer
De getoonde informatie op deze website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website of de modules die in deze website worden gebruikt. Aan de berekeningen die met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand zijn gekomen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij stellen alles in het werk om misbruik te voorkomen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker. Deze sites worden niet door ons onderhouden en zijn door ons niet gecontroleerd of goedgekeurd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garanderen niet dat zij vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site -al dan niet in bewerkte vorm- te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.
Meer dan 25 jaar ervaring in het vastgoed
Terug naar de inhoud